Juul Kanpaina - 25. urteurrena Juul Kanpaina 2022-2023
edizioko data:
Martxoak 30
Proiektuaren mezenas izan nahi dut

BURUTZEKO EPEA / PLAZO DE EJECUCIÓN
30/06/2021

KONTU KORRONTEKO ZENBAKIA / NUM. CUENTA CORRIENTE
Laboral Kutxa ES33 3035 0058 3205 8070 0989

Norbanakoa izan edo zerga helbidea Nafarroan duen enpresa bat izan, 2015eko urtarrilaren 1etik aurrera hiru bide izanen dituzu erkidegoko kultur garapenaren alde egiteko.

DOHAINTZA. Dirua, ondasunak edo eskubideak ematea, edo zerbitzuak dohainik egitea.

DIRU EKARPENA, onasunena edo eskubideena, edo zerbitzuak dohainik ematea. Kultur interesa duten ondasunak, jarduerak egiteko lokalak, kalitatezko artelanak eta beste batzuk dohainik eta aldi baterako lagatzea.

LANKIDETZA HITZARMENAK. Laguntzaileen (ekarpen ekonomikoen egileak) eta onuradunen artean izenpetutako hitzarmena; haren bidez, onuradunek laguntzailearen partaidetza zabaltzeko konpromisoa hartzen dute.

Mekna proiektu eta jarduerei egindako ekarpenek sortutako ZERGA-PIZGARRI hauekin.

PARTIKULAR gisa, berriz, eskubidea izanen duzu PFEZaren kuotatik %80ko kenketa egiteko zergaldi bakoitzean dohaintzan emandako lehenbiziko 150 euroetan, eta %40koa gainerako ekarpenetan.

150 euroko dohaintza eginez gero, PFEZaren aitorpenean 120 euroko kenkaria egiteko eskubidea izanen duzu (150 euroko %80).

1.000 euroko dohaintza eginez gero, PFEZaren aitorpenean 120 euroko kenkaria egiteko eskubidea izanen duzu, dohaintzan emandako lehenbiziko 150 euroengatik, eta beste 340 eurokoa, kuotan %40 kenkaria aplikatzeagatik gainerako 850 euroetan.

ENPRESA baldin bazara, zure dohaintzen zenbatekoen kenkaria aplikatuko da sozietateen gaineko zergaren zerga-oinarrian –oro har, dohaintzak ez dira gastu kengarria– eta kuota likidoaren %30eko kenkaria zergaldi bakoitzean emandako lehenbiziko 300 euroetan, eta %20koa ondoko zenbatekoetan.

Zure enpresaren egiazko karga-tasa %20koa baldin bada, 3.000 euroko dohaintza baten kasuan 1.230 euroko kenkaria egiteko eskubidea izanen duzu sozietateen gaineko zergaren aitorpenean:

  1. Sozietateen gaineko zergaren aitorpeneko zerga-oinarrian egin beharreko kenkaria: 600 euroko egiazko kenkaria, 3.000 euroko zenbatekoari %20ko egiazko karga-tasa aplikatu ondoren.
  2. Sozietateen gaineko zergaren kuotako kenkaria: 630 euro.

Lehenbiziko 300 euroetan, %30eko kenkaria kuotan: 90 euro.

Gainerako 2.700 euroetan, %20ko kenkaria kuotan: 540 euro.

Zerga onura, guztira: 600 + 630=1230 euro.

OHARRA

  • 150 euroko muga (pertsona fisikoentzat) eta 300 euroko muga (pertsona juridikoentzat) subjektu pasibo bakoitzari aplikatuko zaizkio zergaldi bakoitzeko. Adibidez, pertsona fisiko batek 200 euro ematen baditu proiektu baterako eta 400 euro beste baterako, lehen 150 euroetan 120 euroko kenkarirako eskubidea izanen du (%80), eta 180 eurokoa emandako gainerako 450 euroengatik (%40). Guztira, hortaz, 300 euroko kenkaria.
  • Kenketek eta murrizketek ondorioak izan ditzaten, kultur mezenasgoaren onuradun diren pertsona edo entitateek ekarpenak frogatu beharko dituzte, eta .Nafarroako Zerga Ogasunari jakinarazi
  • Kenkarien eta murrizketen aplikazioa bateraezintasunen araubide baten mende egonen da.

Seas un particular o una empresa con domicilio fiscal en Navarra, contarás a partir del 1 de enero de 2015 con tres vías para apoyar el desarrollo cultural de la comunidad.

DONACIÓN. Aportación dineraria, de bienes o derechos o prestación gratuita de servicios.

PRÉSTAMOS DE USO. Cesión gratuita y temporal de bienes de interés cultural, locales para la realización de proyectos, obras de arte de calidad, etc.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN. Convenio firmado entre colaboradores (aportantes económicos) y beneficiarios, que a cambio de ayuda económica se comprometen a difundir la participación del colaborador.

Con los siguientes INCENTIVOS FISCALES por aportaciones a proyectos y actividades Mecna.

SI ERES UN PARTICULAR, tendrás derecho a una deducción de la cuota del IRPF del 80% en primeros 150 euros donados en cada periodo impositivo y del 40% en resto de las aportaciones.

Si donas 150 euros, tendrás derecho a deducir en tu declaración del IRPF 120 euros (80% de 150 euros).

Si donas 1.000 euros, tendrás derecho a deducir en tu declaración del IRPF: 120 en relación con los 150 primeros euros donados y otros 340 tras aplicar una deducción en cuota del 40% a los 850 euros restantes.

SI ERES EMPRESA, tendrás una deducción de los importes de las donaciones en la base imponible del Impuesto de Sociedades (IS) -con carácter general las donaciones no son gasto deducible- y una deducción del 30% de la cuota líquida en los primeros 300 euros aportados en cada periodo impositivo, y del 20% en los importes siguientes.

Si perteneces a una empresa con un tipo efectivo de gravamen del 20%, para una donación de 3.000 euros, tendrás derecho a deducir en tu declaración del Impuesto sobre Sociedades 1.230 euros:

  1. Deducción en la base imponible de tu declaración del IS: 600 euros.
  2. Deducción en la cuota del IS: 630 euros.

Los primeros 300, deducción en cuota del 30%: 90 euros.

Los restantes 2.700, deducción en cuota del 20%: 540 euros.

Total beneficio fiscal: 600+630=1.230 euros.

NOTA

  • Los límites de 150 euros (personas físicas) y de 300 euros (personas jurídicas) operarán por sujeto pasivo y en cada periodo impositivo. Por ejemplo, si una persona física dona 200 euros a un proyecto y 400 euros a otro, en los primeros 150 euros tendrá derecho a una deducción de 120 (80%) y de 180 euros en relación con los 450 euros restantes aportados (40%). En total, 300 euros de deducción.
  • Para que las deducciones y reducciones se hagan efectivas, las personas o entidades beneficiarias del mecenazgo cultural deberán certificar las aportaciones y notificarlas ante la Hacienda Tributaria de Navarra
  • La aplicación de las deducciones y reducciones está sujeta a un régimen de incompatibilidades.

Hasiera
Juul Kanpaina
Albisteak
Irakasleak
Ikasleak
Familiak
Irakurgidak
Jarraitu JUUL Facebooken NAFARROAKO IKASTOLEN ELKARTEA
San Anton 3, 1.a - 31001 Iruñea (Nafarroa)  •  Tel. 948 222 196  •  juul@ikastola.eus
 
Lege Oharra  •  Pribatutasun-politika  •  Cookie-en politika
Aldor Internet-ek garatutako webgunea